Secure payment

Our secure payment

With SSL

Using Visa/Mastercard/Paypal

About this service

Priser och betalning

Gha import and export priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Presentkort

Presentkort som köps på Handelsplatsen fungerar som giltigt betalmedel i 1 år från köpdatum, eller under den kortare eller längre tidsperiod som framgår av presentkortet, för samtliga Produkter på Handelsplatsen med undantag för presentkort.

Fakturabetalning Gha import and export Faktura endast vid kännedom.

Konsumenter möjlighet att betala genom Gha import and export Faktura. Betalningen sker då genom Gha import and export betaltjänst.

Direktbetalning

Handelsbanken, konto- eller kreditkort (Visa eller Mastercard)).Paypal Inga extra avgifter tillkommer på Konsumentens köp svenska kronor. När Konsumenten betalar genom sin internetbank eller med kort är det Paypal som sköter betalningen genom sin betaltjänst, på uppdrag av Gha import and export.

Kortbetalning

Gha import and export accepterar att Konsument betalar sina köp med konto- eller kreditkort från Visa och Mastercard genom säker anslutning via ssl. Inga extra avgifter tillkommer på Konsumentens köp.

Betalningssäkerhet

Gha import and export garanterar att samtliga betalningsmedel som anges ovan är säkra betalningsmetoder. Gha import and export samarbetar med paypal en av Sveriges ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för att säkerställa säkerheten för Konsumenter när de betalar med VISA- och MasterCardkort. Detta innebär att vid betalning med kort skickas Konsumenten vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Paypal(betaltjänstleverantören) där Konsumenten tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och betala för de köp som Konsumenten gör hos Gha import and export. Gha import and export hanterar aldrig Konsumentens kortuppgifter eller genomför betalningen per se.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat utfärdat av Equifax Secure Certificate Authority. I samband med Konsumentens registrering och beställning godkänner Konsumenten att Gha import and export lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Konsumenten samtycker i och med sitt köp på Gha import and export till Gha import and exports personuppgiftspolicy enligt Bilaga.Gha import and export dokumenterar även viss kommunikation som Gha import and export har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Gha import and export . Gha import and export kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Gha import and export har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten

ENGLISH

Secure payment
Our secure payment
With SSL

Using Visa / Mastercard / Paypal
About this service

Prices and payment

Gha import and export prices and charges stated at the Trade Place are inclusive of value added tax unless otherwise specifically stated.

Gift Cards

Gift cards purchased at Handelsplatsen serve as valid payment for 1 year from the date of purchase, or for the shorter or longer period indicated by the gift card, for all Products at the Handelssted with the exception of gift cards.

Invoice payment Gha import and export Invoice only on notice.

Consumers Opportunity to Pay Through Gha Import and Export Invoice. Payment is then made through Gha import and export payment service.

direct Payment

Handelsbanken, Account or Credit Card (Visa or Mastercard)). Paypal No additional charges are paid on the Consumer's purchase. When the Consumer pays through his internet bank or by card it is Paypal who manages the payment through his payment service, commissioned by Gha import and export.

Online Payment

Gha import and export accepts that Consumers pay their purchases with Visa or Mastercard credit or debit cards through secure connection via SAS. No additional charges are paid on the Buyer's purchase.

payment security

Gha import and export guarantees that all payment methods listed above are secure payment methods. Gha import and export cooperates with paypal one of Sweden's leading internet payment service provider, certified according to the card industry's new enhanced security requirements PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) to ensure consumer safety when paying with VISA and MasterCard cards . This means that upon payment by card, the Consumer is forwarded to a secure SSL Certificate at Paypal (Payment Service Provider) where the Consumer can safely fill in his card details and pay for the purchases made by the Consumer at Gha Import and Export. Gha import and export never handles the consumer's card details or performs the payment per se.

Security and Privacy

All Consumer Data Management is encrypted with the highest level of security, using an SSL Certificate issued by the Equifax Secure Certificate Authority. In connection with the Consumer Registration and Order, the Consumer agrees that Gha Import and Export stores and uses the Consumer Data to fulfill its obligations to the Consumer. The consumer agrees with his purchase on Gha import and export to Gha import and export privacy policy as per Annex. Gha import and export also documents certain communications that Gha import and export has with the Consumer by phone or email in order to provide the service as the Consumer is entitled to expect from Gha import and export. Gha Import and Export will not disclose the Consumer's Personal Data to third parties, unless required by the Buyer's Buy, Compulsory Rules or Court Order. According to the Personal Data Act (PUL), the Consumer has the right to obtain the information that Gha import and export has registered. If the information is incorrect, incomplete or irrelevant, the Consumer may